നെഹ്രുവും പ്രമേഹവും

ലോക പ്രമേഹ ദിന മാണ് നവംബർ 14 അന്നുതന്നെയാണ് നെഹ്രുവിന്റെ ജന്മദിന വും ഇത് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നെഹ്രുവിന് പ്രമേഹമാണ് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. കുട...

ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ വന്ന വർഷങ്ങൾ !!

  ഗാന്ധിജി കേരളത്തിൽ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം സന്ദർശനം നടത്തി. അവ താഴെ പറയുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ആണ് . 1920 :- ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം  192...
ബോംബൈ

ബോംബൈ

ചോദ്യങ്ങൾ   മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ പഴയ പേര് ? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഖനി? ഇന്നത്തെ 'ടൈംസ്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ' യുടെ മുൻഗാമി എന്ന് വ...

വ്യക്തികൾ - വിശ്വാ

ചോദ്യങ്ങൾ  വള്ളത്തോളിന്റെ കാവ്യമാണ് അച്ഛനും മകളും. ഇതിൽ അച്ഛനാര്? രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയതാര് ? ചെസ് മത്സര...

വ്യക്തികൾ - വിഷ്ണു

ചോദ്യങ്ങൾ  ഹിന്ദു പുരാണം അനുസരിച്ച് വാമനൻ ഏതു ദേവന്റെ 5 ആം അവതാരമാണ്‌ ? സംസ്കൃത മഹാകവിയായ ഭാരവി പല്ലവ വംശത്തിലെ ഏത് രാജാവിന്റെ സദസ്യനാ...

രവിപാക അജകാലഅശോക മസമോവ

ബുദ്ധമത സമ്മേളനങ്ങളെ ഓർക്കാൻ ഈ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥലം -  ഭരണകാലം -   ആദ്യക്ഷൻ - വർഷം   രാ ജഗൃഹം - അജാ തശത്രു - മ ഹാകശ്യപൻ - ബി.സി 483 ...
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top